OP ZOEK NAAR ROOTS - 169


Ik krige okkerdeis in mailtsje fan Tjitske Hoekstra-Alma út Harkema. Lykas sa folle oaren dogge, hie sy ek wat oant sneupen west op it net en kaam doe by myn website telâne. Dêr steane alle stikjes fan ROOTS op en doe seach se ek dat wy beide út de Ham komme. Ek dat myn pake Jelle Hamstra op de Ikkers wenne froeger, en dêr is Tjitske ek berne, nammentlik yn it dûbele hûs dat achter de Herfoarme pastorij stie. Sy is in dochter fan Pieter Alma en Iefke Gjaltema. Har heit is al ferstoarn, mar har mem libbet noch en wennet op it Fean yn 't Suyderhuys. Dêr is in broer fan Iefke ek, nammentlik Popke Gjaltema (1917-). En no fûn ik ek út dat Tjitske en in froegere kostfrou fan my by elkoar komme yn it Gjaltema laach: Tjitske har pake Oenze Gjaltema wie in achterneef fan Gepke Van der Naald-Gjaltema har pake Albert Gjaltema!

Wa is Gepke eins? It is hast 50 jier lyn dat ik yn de kost wie by Weit van der Naald (1914-2000) en syn frou Gepke yn Chatham, yn Ontario. Weit kaam út de buert fan Kornhorn en hie ek in broer yn Chicago, nammentlik Harm van der Naald (1901-) dy't troud wie mei Ybeltsje Bonnes van Schepen (1902-). In suster fan harren, Lamke (1906-1974) wie troud mei Wiebe Smids (1905-1953) dy't út Surhuzum kaam. Weit wie troud mei Gepke Gjaltema (1916-2002) út Grinzer Pein.

Tjitske skreau my in moai ferhaaltsje oer har pake Oenze, dy't yn Stynsgea wenne:

 'Yn de strange winter fan '28-'29 gie myn pake Oenze Gjaltema op 'e redens fan Stynsgea nei Akkrum om't harren dûmny fan Stynsgea dêre dy sneins syn yntree preek hâlde soe. Op de weromreis begûn it omraak te waaien en it frear dat it kreake. Doe't Pake op 'e Burgumer Mar kaam, koe hy net mear. Doe ha in pear jongfeinten him fûn en him mei nommen nei it kafee yn Skûlenboarch. De kafeehâlder rôp tsjin de jonges: 'Gau dy man nei bûten want syn oantlit is al befêrzen.' Dy feinten ha pake letter thús brocht yn in auto. Gelokkich foel it wat mei mei Pake syn befêrzens. In wike letter ried pake al wer op 'e redens nei Reaskuorre en bleau dêr by in keppeltsje mannen stean. Doe hearden se de klok lieden en doe sei ien fan dy mannen: 'Se sille hjoed dy man begrave dy't snein befêrzen is op 'e Burgumer Mar.' Doe sei pake Oenze: 'Mannen, dat is net wier, want dy selde man stiet hjir foar jimme!'

 Tjitske hat ek wol fan dy spoek-ferhaaltsjes fan de Ikkers heard, lykas wy ek wol. Antsje-pluk wie har ek wol bekend. Sy doarste dan ek net heal yn in fjild mei jouwer of rogge te gean, want ....Antsje-pluk koe jin samar beet pakke.

Tjitske hat net lang troud west. Har man, Harm Hoekstra, wie al jong hertpasjint en mocht letter ek net mear wurkje op 'e Avek, op 't Fean. Harm wie fan 1935 en is yn 1988 al wei rekke. Harm wie in soan fan Freerk Hoekstra (1910-1976) en Martje Pander (1912-1964). Hy en Tjitske krigen trije bern: Marian en Yvonne, twalingen, en Freerk. Dy Freerk Hoekstra wie in soan fan Harm Hoekstra (1887-1955) en Trijntje Veenstra (1888-1961). Dizze Trijntje hie in suster Froukje Veenstra (1874-1948) en dy wie troud mei Jelte van der Ploeg (1883-1918). En dat binne de âld-pake en beppe fan Atze van der Ploeg, de redakteur fan de Feanster.

Tjitske (1943-) is dus in dochter fan Pieter Alma (1910-2001) en Iefke Gjaltema (1913-), dochter fan Oenze Pieters Gjaltema (1884-1949) en Jantsje Hanzes Nieuwenhuis (1886-1981). Pieter wie in soan fan Pieter Fokkes Alma (1871-1955) en Tjitske Johannes Pitstra (1872-1927).

Oenze Gjaltema wie in soan fan Pieter Popkes Gjaltema (1857-1946) en Iefke Oenzes Piekstra (1853-1884). Pieter wie in soan fan Popke Pieters Gjaltema (1828-1893) en Jitske Wobbes Bouma (1833-1868), en Popke wie in soan fan Pieter Hepkes Gjaltema (1799-1861) en Wilhelmina Popkes Wagenaar (1802-1881).

Dizze minsken hiene noch in soan , nammentlik Albert Pieters Gjaltema (1840-1886) en dy wie troud mei Gepke Onnes de Boer (1842-1892). Albert en Gepke hienen in soan Hepke (1876-) en dy wie troud mei Eelkje Struiksma (1871-), en dy hienen in dochter en dat wie Gepke (1916-2002), myn froegere kostfrou. Sy en Weit hienen 4 bern, en ien dêrfan wie in soan Hepke. Dy is ek al ferstoarn (1947-1999).

Jo kin dúdlik sjen dat bepaalde nammen hieltyd werom kamen, lykas Hepke, Oenze, Tjitske en Gepke. Sa gie dat doedestiids. Hjoed is dat wat oars.

Jelle yn Kanada