OP ZOEK NAAR ROOTS - 172Yn myn bernetiid wienen der twa bellen dy't de minsken út 'e hûs krije koenen. Ien fan dy twa wie fan de iisko-man, Auke Krist út Grinzer Pein. Hiel inkeld op in smoarendhjitte dei krigen wy fan ús mem in pear sinten, of in botsen, miskien wol in stoer om in iisko te keapjen. Ik sjoch dy iiskarre noch dúdlik foar my en hoe't dy der út seach. Auke brûkte in soarte skiif en stiek of treau dy troch in rûne steaf iis, en de dikte fan de iisko hong ôf fan wat der yn it jonges hantsje lei. Hy naam dan twa tinne koekjes of waffels en die ien oan de ûnder- en ien oan de boppekant fan it iis. Minsken, wat smakke dat lekker! Wy probearren sa lang mooglik fan dy iisko te slikjen en te genietsjen. Mar hy wie altyd te gau fuort fansels.

Dy oare belle rinkele yn 'e regel flak foar it jûnsiten. Dy wie fan de fiskboer, Djille Bouius, dy't troch ús strjitte fytste en syn belle rinkelje liet om oan te kundigjen dat hy der oan kaam. Hy hie bakte fiskjes en rikke bokkings, en ek sâlte en soere hjerrings te keap. Ik wit noch goed dat dy fisken lekker rûkten. Smeitsje wit ik net sa goed mear want mem kocht se net sa faak. Fokke Weening fertelde my lêstendeis noch dat hy en syn broer Sieb wol ris by Djille yn it fiskwinkeltsje kamen en as hy dan oant fiskbakken wie, krigen sy as jonges wol ris de krûmkes. Dy smakken hearlik fansels. Fokke wenne mar in pear hûzen fan de famylje Bouius ôf, flakby Koartwâld, by de mûne.

Ik krige okkerdeis in mailtsje fan de âldste dochter fan Djille Bouius. Dat is Sjoukje. Sy stjoerde my ek in hiele moaie foto fan harren gesin út dy tiid. [sjoch FOTO] Doe't ik de foto ûnder eagen krige, seach ik fuort-en-daliks Djille wer op syn fisk-karre by ús lâns riden. Dat is gâns in skoft lyn: mear as 55 jier, tink ik. Sjoukje skreau ek dat se ferhûze binne fan Koartwâld nei Rottefalle en dat har heit dêr ek wer in fiskwinkel hie foar in skoft. Om't oare famylje-leden nei Kanada gienen, woe Djille dêr ek hinne mei syn húshâlding. Mar dat is op 't lêst net troch gien. Wylst se mei emigraasje plannen omrûnen, hie hy de fiskwinkel al ferkocht, en doe moast hy oar wurk sykje. Sy ha noch in foech jier yn 'e Joure wenne en bin doe nei Almelo ferhûze. Dêr bin Djille en de frou ek ferstoarn. En dêr bin de bern ek hingjen bleaun fansels.

Djille (1915-1984) wie ien fan in grutte húshâlding. Hy wie in soan fan Kornelis Uilkes Bouius (1878-1967) en Bintsje Eerdes Weening (1888-1959). Dizze minsken hiene 18 bern. [sjoch ROOTS-29].

Djille syn frou wie Trijntje Kornelis Weening (1913-1971) en sy wie in dochter fan Kornelis Eerdes Weening (1882-1913) en Sjoukje Jacobs Witvoet (1883-1941).

Djille syn mem Bintsje wie in dochter fan Eerde Klazes Weening (1853-1912) en Ankje Waatzes Nobach (1856-1940).

Kornelis Uilkes Bruining wie in soan fan Uilke Gerrits Bouius (1844-1921) en Geeltsje Kornelis Nieuwenhuis (1851-1918), dochter fan Kornelis Jans Nieuwenhuis (1819-1899) en Sybrigje Tietes Bosgra (1811-1875). Uilke wie in soan fan Gerrit Franzes Bouius (1793-1868) en Teatske Nannes Hoeksma (1797-1867).

Eerde Klazes Weening wie in soan fan Klaas Eerdes Weening (1828-1894) en Tetsje Sjirks Bijma (1824-1898), en Klaas wie in soan fan Eerde Willems Weening (1796-1882) en Geertsje Jans Bots (1793-1868).

Dizze Eerde Klazes Weening hie in broer Freerk (1798-1886) en dy wie troud mei Hebeltsje Wybes Pettinga (1796-1869). Freerk en Hebeltsje hienen in soan Eerde (1840-1909) dy't troud wie mei Trijntje Kornelis Iedema (1845-1935). Harren soan Kornelis Eerdes Weening (1882-1913) wie troud mei Sjoukje Witvoet (1883-1941) en dizze minsken wienen de âlden fan Djille Bouius syn frou, Trijntje Weening. En sa binne Djille en Trijntje dus fiere famylje fan elkoar. As se werom geane yn de famyljes, komme se beide by Willem Thysses Weening (1758-1811) en Fogeltsje Aedes (Eerdes) Veenstra (1764-1852) telâne.


Jelle yn Kanada