OP ZOEK NAAR ROOTS - 176Okkerdeis doe't ik poeltsjes sykje soe, kaam my yn't sin dat ik froeger, krekt nei de oarloch, wolris in hiele moarn oant poeltsjes plukken wie foar Van der Werf. Dy wenne flak by ús oan de Warreboskleane, mar dy poeltsjes wienen op in stik lân achter de buorkerij fan Jehannes Atsma, tichteby Blauhús. Ik wie noch mar in jonge fan on-ende-by 12 jier, tink ik. We gienen dêr mei elkoar hinne, in hiele keppel, op in platte wein mei in hynder der foar. Dy poeltsjes sil wol nei de feiling gien wêze, ferwachtsje ik.

As bern boarten we ek wol gauris by Van der Werf en wy kamen ek wol yn it pakhús wêr't it wurkfolk drok dwaande wie mei sied dat klear makke wurde foar klanten. Myn heit hat in pear jier foar Van der Werf wurke nei syn ûngelok yn it Feanster molkfabryk yn 1942. Hy moast doe rekkentsjes rinne foar Van der Werf. Eltse dei in oare roete, by de boeren lâns om sinten op te heljen. Heit kaam dan ek wol gauris thús mei wat flessen fol molke. Dat wie yn 'e oarloch. Sa skarrele hy dan wolris wat op foar syn húshâlding. Van der Werf sels hat wol in pear jier ûnderdûker west want de N.S.B.-ers sieten altyd achter him oan. Dat hat in muoilike en eangstige tiid west foar him, en foar syn frou en bern.

In pear moanne lyn ha ik noch in hiel skoft mei frou Van der Werf sitten te praten fia de tillefoan. Sy is noch goed helder en sy koe my noch fan alles fertelle oer dy tiid en ek oer har famylje. Sy sels kaam út Enkhuizen, mar har âldelju kamen eins út it suden fan Fryslân, út Warkum en omkriten. Har man kaam út Grinslân.

Ik belle har op om't ik graach in foto ha woe fan harren hûs op 't Fean. Dêr wenje no Jelle en Mattie Bruining yn. Op 't Fean wienen in pear hûzen dêr't in spreuk of in pear wurden op 'e foargevel stienen. Der wie in hûs mei dizze wurden "Carpe Diem". As bern learden we al dat dat 'Pluk de Dag' betsjutte. Sa wie der ek in hûs, ik leau fan in Hiemstra, dêr stie "Sine Labora Nihil" op, en dat  betsjutte 'Zonder Werken Niets'. Dat wie Latynsk. En der wie in hûs mei dizze wurden "Ora et Labora". Dat stie foar 'Bidt en Werkt'. Sa learden we in bytsje Latynsk.

Van der Werf hie op syn hûs stean: "Mille Fleurs". Dat is Frânsk, tink ik, of miskien ek wol Latynsk. It betsjutte 'Duizenden Bloemen". Dat paste dus wol aardich by al dy moaie blommen en planten dy't syn saak ferkocht. Se ferkochten ek sied fansels.

Frou Van der Werf fertelde my ek noch dat Hindrik van Kammen harren hûs boud hie yn 1937. Dat wie yn dy minne krisistiid. It sil ek wol net in hege priis west ha want yn dy tiid wie alles hiel leech yn wearde. Ik krige noch in moaie foto fan de famylje. Dy foto is nommen doe't it hûs hast klear wie. Doe stie der al in grut boerd tsjin it hûs oan mei de namme: Kwekerij "Mille Fleurs" Van Kammen stiet ek op dy foto en miskien wol in pear fan syn jonges.

De Van der Werf's kamen net fan 't Fean en dêrom jou ik ek net in protte nammen troch oer dizze famylje. It gie my mear om "Mille Fleurs". Ik ha ferskate âld-Feansters frege om in kykje fan 't hûs mei de namme, mar ik ha eins net ien krigen, al tink ik wol, dat de namme op de blommebak krekt ûnder de sliepkeamer rútsjes stie. Mei in fergrutglês is't krekt te sjen op ien kykje dat ik ha. Guon minsken tochten dat it op de blommebak stie, oaren seinen it stie op in buordsje yn de foartún. De famylje hat letter in pear jier yn Gaasterlân wenne en is yn 1952 nei Kanada gien.

Ik ha drok oant e-mailen west mei de âldste soan, John (1938-), dy't noch drok oant wurk is yn de boufak as útfierder.

Jan Gerrit van der Werf (1912-1997) wie in soan fan Jan van der Werf (185-), dy't haad fan de legere lânbouskoalle wie yn Oldekerk. Jan syn mem wie Mensina Appelhof (1886-). Frou Van der Werf is Ymkje  de Jong (1916-). Sy is in dochter dan Foppe de Jong (1885-) Hinke de Groot (1884-).

As der lêzers binne dy't wat mear witte oer dy tiid of in foto ha fan dat moaie hûs mei de namme "Mille Fleurs" derop, dan soe ik wol graach wat fan harren hearre wolle.


Jelle yn Kanada