OP ZOEK NAAR ROOTS - 179


Wat sil dat in konsternaasje west ha dy deis yn Harkema yn de gleonhjitte simmer fan 1923. Doe't ik it ferhaal oer dit barren hearde, moast ik fuortynienen tinke oan dat jonkje fan dy minsken yn Sunem dy't de profeet Elisa wolris út fan hûs hienen. Dy jonge krige in sinnestek yn it fjild wêr't syn heit en it wurkfolk oan 't sichtsjen wienen. (sjoch 2 Keningen 4) Hy rôp: "Myn holle, myn holle!" en stoar eefkes letter.

Sneon, 14 july 1923 yn Harkema! By de Feanster feart! Boer Jan Buma wie mei syn folk yn 't hea. It wie ferskriklike waarm. De hiele simmer al. Durk Adema út Kollum, dy't foar de Kollumer krante wurket, fûn yn wat âlde kranten dat der in tige hite rite wie dy simmer en dat ferskate lytse bern en âlde minsken stoaren fan de hjittens, foaral yn Damwâld en omkriten. Mar yn Harkema ek ien!

By Buma wie it ek gleonhjit yn't lân dy sneontemiddei. Ien fan syn arbeiders wie Wiebe van der Heide. Wiebe wenne oan de iene kant fan de Feanster feart, en Buma oan de oare kant. Wiebe brûkte meastal in roeiboatsje om nei de boer te gean, dat wie handiger dan om de brêge te brûken want dat naam folle langer. Wiebe fielde him al net sa goed dy deis. Om alve oere kaam hy thús om waarm iten. Dat wie doe sa: alve oere middeis-iten. Mar hy sei tsjin syn frou: 'Ik bin net sa lekker, ik gean mar eefkes yn de foarkeamer lizzen.' It wie dêre in bytsje koeler op dy freeslik hjitte dei. In skoftke letter sei hy tsjin syn 17-jierrige soan Romke, 'Kom, jonge, wy geane mar wer nei de boer.' Wiebe hie in reade bûsdoek om syn hals bûn foar it switten. Wer yn 't hea! Om 4 oere kaam ien mei kofje op it lân en doe namen se eefkes skoft. Doe't Wiebe wer stean gie, wie it krekt of wie hy dronken. Hy stoartele der oer en koe mar amper it lykwicht hâlde. Hy hie in ôfgryslike pine yn 'e holle. Hy foel del ..... en Romke rûn sa hurd as hy koe nei de pleats om de boer op te heljen. It folk hat him doe nei de skuorre droegen en him op in koele, skjinne kowestâl del lein. In skoft letter kaam dokter Keizer fan 't Fean en dy sei noch dat se der goed oan dien hienen him yn 'e kuolte te lizzen. Wiebe wie bewusteleas ... en hie dus gjin pine mear. Syn frou en bern ha him allegearre noch sjoen, mar ha gjin wurden mear krigen fan heit. Wiebe is let yn 'e nacht, eins wie it al moarntiid, om seis oere ferstoarn. It wie Snein, 15 july 1923!

Mem bleau achter mei 8 bern! Dat sil ek muoite en fertriet west ha.

No lit ik it hjir earst by want oars wurdt it ferhaal te lang foar de krante. Oer twa wiken hoopje ik dit barren ôf te meitsjen. Dizze kear doch ik de foto der by fan Wiebe en syn frou en de bern.

Wiebe van der Heide (1867-1923) wie berne yn Surhuzum, mar eins flakby Harkema. Dat wurde wol Buwetille neamd, leau ik. Hy troude yn 1899 yn Bûtenpost mei Johanna Metzlar (1877-1964). Johanna wie ek berne yn Harkema en har mem hiet Anna, dochter fan Markus Rommerts Metzlar (1820-1891) en Tetsje Jans van Dijk (1820-1892). Anna wie letter troud mei Taeke Taedes van der Veen (1847-1920) en sy krigen fêst wol 5 bern. Wiebe wie in soan fan Aize Franzes Bouius van der Heide (1833-1915) en Romkje Wiebes Kootstra (1837-1916). Romkje wie in dochter fan Wiebe Klazes Kootstra (1792-1865) en Tryntsje Barelds de Jong (1804-1893). Aize wie in soan fan Jeltsje Hendriks van der Heide (1812-1897) en dat wie wer in dochter fan Hendrik Aizes van der Heide (1788-1828) en Antsje Berends Tilstra (1788-1864) dy't ek yn ús famylje sitte. Myn foar-beppe wie Loltsje Hendriks van der Heide (1825-1886) dy't troud wie mei Rinze Klazes Kooistra (1819-1863). Harren soan Hendrik Kooistra (1847-1917) wie de pake fan myn heit, Hendrik Kooistra (1906-1994).

De folgende kear hoopje ik it ferhaal fan Wiebe van der Heide ôf te meitsjen.


Jelle yn Kanada


De foto fan it gezin Wiebe v.d. Heide, ± 1918 :
      St. fan l. nei r. Aize (1901), Anna (1903) en Romke (1906)
      Foarste rige l. nei r: Taeke (1912-1918) Jan (1914) Heit Wiebe
      (1867-1923) Koop (1917) mem Johanna (1877-1964) Tetje (1916)
      [Saapke (1921) stiet der noch net by.]