OP ZOEK NAAR ROOTS - 180


Sa no en dan krij ik wolris in mailtsje fan Lieko Helmus út Hilversum, mar no út Almere. Lêstendeis wie dat ek wer sa en doe fertelde hy dat hy syn omke Jan Nicolai út Drachten skille hie om't omke dy deis 82 jier wurden wie. Ik kin Jan Nicolai ek wol aardich goed. Jan is in soan fan Leffert Nicolai en Geertsje Tabak, froeger út Harkema. Tidens dat tillefoan gesprek fertelde Jan oan Lieko dat doe't hy berne wie op 12 augustus 1923, it gleonhjit west wie. Dy hiele simmer al. Der wie in hyttegolf yn Fryslân! Jan fertelde fjirder dat syn mem it net maklik hân hie dy simmer: sy wie hiel swier fan Jan en dan sa ferskriklike waarm, eltse dei mar wer. Om in bytsje ôf te kuoljen, siet mem Nicolai sa no en dan in skoftke yn 'e koele kelder.  En doe fertelde Jan ek oan Lieko: 'In skoftke foar't ik op 'e wrâld kaam is der flak by ús yn Harkema in man ferstoarn oan in sinnestek! Dy man wie Wiebe van der Heide! [sjoch ROOTS-179]

Dat barren gie as in drôve tiding troch Harkema en omkriten fansels. De frou fan Wiebe, Johanna Metzlar, bleau achter mei 8 bern! No ha ik in pear wiken lyn mei ien fan de bern fan Wiebe en Johanna praat. Der binne noch twa dochters oer fan de 8 bern. Dizze widdo wennet yn Burgum en is benei 90 jier âld, mar noch bysûnder helder. As glês, soe ik hast sizze. Ik stie fersteld doe't ik mei har praat ha fia de tillefoan. Tetsje wit alles noch klear en dúdlik. Sy wie noch mar 7 jier op dat stuit, mar sy wit noch best hoe't it allegearre gien is doe op dy 14e july 1923. It boatsje, de kowestâl, heit yn 'e kiste yn 'e keamer, de begraffenis, allegearre yn it swart.... De begraffenis-tsjinst wurde thús hâlden, flakby de Feanster feart, en doe binne se mei elkoar nei it tsjerkhôf stapt, achter de kiste oan. Se stapten hiel stadich troch Harkema en kamen ek by de nije Kristlike skoalle lâns wêr't alle bern op in rige stienen op it skoalleplein, mei de masters en juffers. Dat hie master Klaas Kamminga, it haad, sa oardere om't Wiebe yn it skoal-bestjoer siet. Ik fûn it prachtich dat ik mei Tetsje prate koe. Sy fertelde my ek dat har man, Hendrik Kaldeway, ferstoarn wie yn 1994. Hy wurke froeger yn de waskerij fan Toutenburg. Doe't ik dy namme Kaldeway hearde fan Tetsje, sei ik, "Der wenje hjir by ús yn Kanada ek Kaldeway's."

Har rimpene antwurd wie: " Ja, dat wit ik. Dat wie in broer fan myn man." Doe ha wy it tegearre eefkes oer dy famylje hân dy't ik wol gauris oantroffen ha yn de tsjerke yn Brockville, net sa fier by ús wei. En sa kamen we sa mar by de namme Siderius út, en doe by Jongsma út Burgum, dy't ek famylje is fan Siderius. Jan en Pytsje Jongsma organiseare reizen nei Amearika en Kanada, en sa as it no liket hoopje myn frou en ik takommende maitiid mei in groep Friezen en Jongsma mei te gean nei Amearika by ferskate plakjes lâns dy't froeger stichte binne troch Friezen. Wy binne dan krekt 50 jier yn Kanada. Wy meie wol plannen meitsje, mar der moat wol altyd eefkes by sein wurde 'D.V.'. Wy ha de goedkarring noadich fan Heger Hân.

Ik ha ûnderwylst ek mei Tetsje har soan Wiebe praat dy't nei dizze pake Wiebe van der Heide neamd is. Wiebe wennet yn Bûtenpost. Der sil fêst wol in protte neisaten fan Wiebe en Johanna yn Harkema en omkriten wenje, ferwachtsje ik.

Yn ROOTS-179 ha ik al wat ferteld oer de stambeam fan Wiebe en Johanna. Dus doch ik dêr no neat mear by. Mar ik wol al in pear nammen neame út de famylje fan Jan Nicolai en fan Lieko Helmus.

Jan Nicolai (1923-) is in soan fan Leffert Andries Nicolai (1900-1948) en Geertsje Jans Tabak (1900-1982). Jan syn pake en beppe oan de Nicolai-side wienen Andries Mekkes Nicolai (1851-1916) en Johanna Theunis Rinzema (1857-1922)

en oan de memme-side wienen dat Jan Sieds Tabak (1865-1930) en Hiltsje Wopkes Oldenburger (1867-1959).

Lieko (1940-) syn âlden wennen froeger neist Wiebe en Johanna, oan deselde feart. Lieko syn heit wie Lieuwe Liekeles Helmus (1913-1998) en syn mem wie Loltsje Ates

Storm (1916-1983). Syn pake en beppe oan syn heit syn side wie Liekele Lieuwes Helmus (1888-1975) en Sytske Johannes Smeding (1895-1973). Loltsje har âlden wienen Ate Jetzes Storm (1887-1969) en Vogeltsje Hendriks Land (1887-1970).

Sa is it wol wer genôch foar dizze kear.


Jelle yn Kanada