OP ZOEK NAAR ROOTS - 182


"Het oude jaar is pas voorbij, men hoort van vreemde dingen ....". Dat wienen in pear rigels fan in liet dat myn heit froeger wolris song by it spinnewiel, yn de oarlochstiid. Dat liet gie oer in moard dy't earne begien wie rûn Nij Jiersdei.

Dat liet, dy rigels, kamen my yn't sin doe't ik begûn mei in stikje te skriuwen foar ROOTS oer in foarfal dat barde op 3 jannewaris, 1942, yn Koatstertille. Ik hie it ferhaal froeger wolris heard fan myn mem om't it te dwaan hie mei fiere famylje út 'e Ham. Fjirder hie ik dêr net faak wer oan tocht, al wit ik no wer dat ik jierren lyn ris mei de widdo fan de man út dit ferhaal praat ha yn Harkema.

In skoftke lyn krige ik in mailtsje fan Lucie, in frou út Lytsegast, en doe't ik dy famylje wat oant útplúzjen wie, kaam ik by de namme Hamstra út. Dat wie dus in oanknopingspunt foar my om't myn mem ek in Hamstra wie. En ...famylje wie fan dizze Hamstra. Al sneupende wei kaam ik terjochte by Hart Hamstra út 'e Ham. Hart hat my wol gauris wat holpen as ik wat witte moat oer Hamstra's en Hamsters.

En doe fertelde Hart my dat ferhaal wer dat ik al ris heard hie fan myn mem.

Hy sei: "Ja, it barde op in sneontemoarn. Ik hie de hiele wike op in baggermasine of baggermûne sitten by Ljouwert, en dy sneontemiddei fytste ik op hûs oan, yn 'e Ham. Ik moast eefkes stopje by klompmakker Tjepkema, flakby de grutte brêge, en doe sei dy man tsjin my: 'Dat wie fan 'e moarn ek wat mei dyn sweager. Slim.' 'Ik skrok', sei Hart, en frege him wat der bard wie. En doe fertelde hy my dat myn sweager Rinze Brouwer dy moarns om 6 oere deaslein wie troch de stroom. Hy wurke as masinist op in droegerij op 'e Tille wêr't se griente, en ek wol toarn-bledden, en brannettel-bledden droegen dy't wol foar tee brûkt wurden. Rinze wie dy moarns om 6 oere begûn te wurkjen. Hy wie noch mar goed en wol oant wurk yn syn ôfdieling en stie op in kletstrochwiete flier en frege ien om de looplampe yn te stekken. Doe't dy man dat die, bliek dat der koartsluting yn siet, en Rinze krige de folle stroom troch him hinne. Hy wie op slach dea."

Sa hearde Hart wat der dy moarns bard wie. Doe't hy thús kaam, hearde hy it hiele ferhaal fan de famylje en dat syn suster Martsje samar yn ien klap widdo wurden wie en dat de beide lytse bern gjin heit mear hienen.

Rinze wie noch mar 26 jier âld en hy wie troud mei Martsje Hamstra (1920-), dochter fan Alle Hamstra en Hindrikje Boersma (1892-1934). De bern hite Willem (1938-) en Hindrikje (1941-).

Letter is Martsje wer troud mei Jan van der Heide (1914-), in soan fan Wiebe van der Heide dy't ferstoar oan in sinnestek. [sjoch ROOTS-179 & 180]. Jan en Martsje krigen ek wer in famke, nammentlik Johanna.

Martsje wennet no yn Harkema en sy is benei 86 jier âld. Sy is in achternicht fan myn mem, Trijntje Hamstra (1912-1995). Martsje har heit Alle Hamstra (1894-1955) wie in folle neef fan myn mem har heit, Jelle Hamstra (1884-1942).

Rinze Brouwer (1915-1942) wie in soan fan Willem Brouwer (1881-1936) en Mientsje van der Schuit (1885-) dochter fan Rinze Klazes van der Schuit (1853-) en Antsje Gaukes Hoeksma (1844-1914). Willem Brouwer wie in soan fan Jan Brouwer (1849-1931) en Aaltsje Pieters (1848-1931). Jan wie in soan fan Lammert Lammerts Brouwer (1795-1877) en Akke Willems Bijleveld (1810-1886).

Noch eefkes dit: Hoe past Lucie Hoekstra út Lytsegast no yn dit ferhaal? Willem Kloosterman, har man, is famylje fan Rinze Brouwer. Willem syn mem wie Willemke Brouwer (1918-1997), de frou fan Aebe Kloosterman (1917-1989). Sy wie in folle suster fan Rinze. En ... Willem Kloosterman is ek fiere famylje fan myn frou. Myn frou har beppe Jetske van der Land (1870-1943), wie in dochter fan Jentsje van der Land (1822-1873) en Eelkje Aebes Kloosterman (1838-1923). Dy Eelkje hie in broer Hindrik Aebes Kloosterman (1850-1905) en dat is de oerpake fan Willem Kloosterman.


Jelle yn KanadaRinze Brouwer (1915-1942)

Willem (1938-) en Hendrikje (1941-)

Martje Hamstra (1920-)