OP ZOEK NAAR ROOTS - 186


Doe't Roel Hoekstra ferstoar yn 2004 wie hy 86 jier âld. Dat is in hiele leeftyd. En dan moatte wy net ferjitte dat dy man in hûdfol wurk dien hat en syn hiele libben lange dagen meitsje moast om syn grutte húshâlding troch de tiid te krijen.

Ik lêsde yn in lyts ferslach dat reemakke wie yn it tsjerkebledsje fan de grifformearde tsjerke fan Lytsegast dit oer Roel:

"Op 9 november 1917 werd Roel Hoekstra geboren in Augustinusga en zoals in die tijd gebruikelijk was, ging hij op 12-jarige leeftijd aan het werk bij de boer. Op 22 november 1940 trad hij met Jantje Huizinga uit Peebos in het huwelijk. Ze hebben o.a. gewoond in Grootegast en ook in Lutjegast. Het gezin van Roel en Jantje mocht graag zingen terwijl Roel op de mondharmonica speelde. Eén van die liederen was 'Jezus is wachtend, o zondaar, op u.' Dit vertelt iets over de sfeer in dit gezin. Het werk in de landbouw en veeteelt is hem altijd trouw gebleven. Tijdens de oogsttijd maakte Roel lange dagen op de dorsmachine, en andere seizoenen werkte hij aan de aanleg van beschoeing van het Starkenborg kanaal ter verbetering van de oevers. Dat was zwaar en vaak koud werk. Als hij van het werk thuis kwam, moest hij eerst nog melken en zijn vee verzorgen. Het was hard werk!"

Roel en Jantsje krigen fiif jonges en fiif famkes. Ien soan, Jan, is al ferstoarn doe't hy noch mar 45 jier âld wie. Alle oare njoggen bern geane trou nei tsjerke mei harren húshâldings. Dat is wol in grutte segen! Dat hearre wy ek wol oars tsjintwurdich.

Wa is Roel eins? Ik ha it al ris oer dizze famylje hân. In broer fan Roel wie Andries Hoekstra, de heit fan Lytse Boele. [sjoch ROOTS-177] Roel hie noch in broer nammentlik Wopke Hoekstra. Wopke wie ûnder tsjinst doe't de Dútsers Nederlân binnenfoelen yn maaie 1940. Hy wie soldaat en hat fochten by de Ôfslútdyk. Dat wist syn mem en dy is yn ien nacht grys wurden! Roel sels moast yn 1944 tydens de oarloch ek nei Dútslân te wurkjen, mar dat is op it lêste momint net troch gien om't hy en Jantsje krekt op dy tiid in lytse jonge krigen dy't se Wopke neamden nei syn omke Wopke, de soldaat.

Dizze ferhaaltsjes hat Lucie my tastjoerd. Sy is troud mei Willem Kloosterman. Ik ha Willem al ris neamd yn ROOTS-182.

Roel (1917-2004) wie in soan fan Jan Wopkes Hoekstra (1874-1961) en Froukje Andries Nicolai (1885-1978). Syn frou Jantsje Huizinga (1916-) is in dochter fan Dirk Huizinga (1869-) en Lubbertje Spoelstra (1873-). Dizze minsken wennen froeger yn Doezum.

Jan Hoekstra wie in soan fan Wopke Hoekstra (1840-1920) en Trijntje Theunis Rinzema (1842-1910). Dy Trijntje hie in suster Duifke (1854-1944) dy't troud wie mei Sytze Roels van der Meer (1846-1908). In soan fan Sytze en Duifke hiet Theunis van der Meer en sa komme jo fia in soan Sytze van der Meer by Teun van der Meer dy't de measten op 't Fean en omkriten wol kinne.

Wopke Hoekstra wie in soan fan Jan Wopkes Hoekstra (1815-1864) en Antsje Lammerts Landman (1809-1859). Oer de Landman famylje ha ik al ris wat skreaun, bygelyks oer Lammerts Fok. Binnenkoart hoopje ik werom te kommen op dizze Hoekstra famylje as ik wat skriuw oer Poppe Hielkes Merkus (1818-1892) en syn twadde frou Grietsje Jans Hoekstra (1837-1905) want dat is dêr ek wer famylje fan. Sy wie in suster fan Wopke dy't ik niiskrekt neamde.

Jelle yn Kanada
Roel & Jantsje Hoekstra mei 10 bern