OP ZOEK NAAR ROOTS - 188


In pear simmers lyn stienen wy mei ús lytse kamper yn ien fan de moaie, rûme kampear-terreinen yn Ontario. Flakby by ús stie in hiele grutte glimmende kamper en doe't wy in praatsje makken mei dizze minsken, bliek dat ik froeger, wol 45 jier lyn, in pear broers fan dy man yn 'e klasse hân hie yn Jarvis, yn Ontario. Dizze man kaam út Seelân, mar syn frou kaam út Fryslân. Har famkes namme wie Meike de Vries. Ik koe har famylje net want sy kamen oarspronklik út 'e Dokkumer Wâlden. Ik hie dat ek net fierder útpluze.

Mar....in skoftke lyn krige ik in mailtsje út Kollum mei wat fragen oer de famylje van der Valle. En doe die bliken dat dizze minsken út Kollum famylje binne fan Meike yn Kanada. Sy giet hjir by de namme Marilyn Kloet. Foekje van der Valle-Bisschop út Kollum, de skriuwster fan dy e-mail, is troud mei Jelle van der Valle en dy komt út Lytsepost, mar noch in stap fierder tebek, komt dizze famylje út Harkema. En doe stjoerde Foekje my in hiele moaie âlde foto fan de grutte húshâlding fan Jelke van der Valle en syn frou Grietsje Lyklema. Dizze minsken wennen froeger yn 'e Mieden, tusken Bûtenpost en Koatstertille. Der steane tolve bern by heit Jelke en mem Grietsje. Eins wienen der 13 bern, mar in soan Sytze (1914-1936) is net âld wurden. Hy wie eins altyd wat syklik west en rûn ek mei in stok. Jelle Sytze is dykwurker by de gemeente Kollumerlân, syn frou Foekje wurket 'parttime' by printerij Banda wêr't harren soan Jelle ek wurket en foar printer leart.

Ja, wat in grutte keppel. Dêr moasten ek hiel wat jirpels skyld wurde en der moast hiel wat iten op 'e tafel komme om al dy magen fol te krijen. En wat in klean! Wat ek in machtich grutte wask foar dizze mem. En dan gjin waskmasine! Dochter Neeltsje dy't benei 80 jier âld is, fertelde lêstendeis noch dat har mem nea klage, altyd drok yn 't spier wie om alles wat hiel te hâlden en foar alles te soargjen. Doe't de taak eins wat te swier wurde foar har yn dy grutte húshâlding, sei de húsdokter tsjin har: 'Grietsje, jo moatte middeis in skoftke lizzen gean."  Mar Grietsje sei doe: " nee, dat doch ik net. Dat is sûnde fan it deiljocht." Wol gie se middeis eefkes mei de holle op 'e tafel lizzen, mar ek in lyts skoftke, en dan wie se der wer by. Sy wie 71 doe't de Heare har thús helle. Jelke is 90 wurden. Dit gesin wie Grifformeard en gie yn Bûtenpost nei tsjerke.

Ik tink dat der fêst wol famylje fan dizze grutte húshâlding op 't Fean wennet, en ek wol yn Harkema. De namme 'van der Valle' komt ek wol foar yn Rottefalle en op oare plakken. Wa wit hat de namme wol wat út te stean mei Rottefalle. Dat is muoilik nei te gean. Yn 1811 is der net by sein wêrom de minsken in bepaalde namme oan namen. Dat is in stúdzje op sich sels.

Foekje Bisschop komt net út de Wâlden. Har famylje komt út de Bildt hoeke. Har man Jelke, is in soan fan Jelle van der Valle (1924-) en Klaaske de Vries (19..). Dizze Klaaske is famylje fan Meike yn Kanada. Jelle van der Valle is in soan fan Jelke van der Valle (1883-1974) en Grietje Lyklema (1887-1959) dochter fan Liekele Jelles Lyklema (1848-1892) en Antsje Wagenaar (1850- 1924). Dizze minsken kamen út Aldegea, Smellingerlân. Jelle van der Valle wie in soan fan Sytze van der Valle (1854-1895) en Aaltsje Hoekstra (1855-1926), dochter fan Harmen Berends Hoekstra (1831-1910) en Aukje Freeks Postma (1828-1881). Fia in broer fan Aaltsje, nammentlik Freerk Hoekstra, komme jo op syn lêst by Harm Hoekstra (1935-1988) dy't troud wie mei Tsjitske Alma, dy't my wol gauris holpen hat mei speurderswurk yn Harkema. [sjoch ROOTS 169]

Sytze van der Valle wie in soan fan Jelke Gerrits van der Valle (1811-1866) út Rottefalle, en Neeltje Willems Kramer (1813-1854). In protte minsken geane werom nei it nêst wêr't dizze Neeltsje Willems Kramer út komt, bygelyks Tadema's, Dijkstra's, Bos-sen, en Kramer's fansels.

Jelke van der Valle wie in soan fan Gerrit Jelkes van der Valle (1785-1838) en Wytske Sipkes Folkertsma (1789-1860).

Jelle yn Kanada


     

Jelke & Grietje van der Valle

Achterste rige: Hendrik, Wietse, Eelke, Liekele, Jelle, Harm
Middelste rige: Neeltje, Aaltje, Anne
Foarste rige...: Sjoukje, heit Jelke, Froukje, mem Grietje, Aukje