OP ZOEK NAAR ROOTS - 189


As bern belibben wy net sa folle skokkende dingen. Der wie gjin televyzje en ek gjin radio fansels. De oarloch brocht wol hiel wat bange mominten, mar fjirder wie der net sa'n bulte bysûndere foarfallen. Wat wol altyd in djippe yndruk op my makke wie brân. Ik sjoch noch dúdlik de heage flammen op lôgjen út de brânende skuorre fan Pieter de Jong tichteby de haven op 't Fean. En ...doe't ik sa'n jonge wie fan 12, 13 jier, is der yn 'e Ham ek ris in hûs ôfbaarnd. Ik wie út fan hûs by myn omke Jelle Hamstra, de bakker, en doe hearden wy dat der brân wie earne by de Betonwei, tichteby by it ein fan de Lytsewei. Ik bin doe op in âld fyts mei oaren yn de rjochting fan de brân flein. As jo fan de Ham kamen, en de Lytsewei lâns gienen, dan wie dat krekt foar de Betonwei, oan de linker side. Ik wit de namme fan dy minsken net mear.

Dy brân kaam my yn't sin doe't ik hearde dat Grutte Poppe Merkus dêr ek earne wenne froeger. In pakesizzer fan dizze Poppe hat my wol gauris in mailtsje stjoerd. Dat is Anneke Merkus út 'e Lemmer dy't troud is mei Koop Bosscha. Ik ha har al ris neamd yn ROOTS-185, doe't ik wat ferteld ha oer de Tillema's. Anneke har mem wie Sjoukje Tillema, en har heit wie Gerke Merkus, in soan fan Poppe en Lim. Yn 't begjin fan harren trouwen ha Poppe en Limke earst oan de Singel wenne en al gauëftich ha se in hûs boud oan de Betonwei. Dat hûs stie tichteby dy hoeke fan de Betonwei en de Lytsewei. It stie eefkes fjirder, tink ik, as Wierd Kooistra syn hûs oan de Betonwei. Poppe wie lytsboer en hy hie fan alles wat: hy molk in pear kij, hie aardich wat hinnen, en hie ek wat túnbou. Hy wie hiel betûft wat hinnen oanbelange en hy stie bekend as in beste hinnefokker. Yn 'e oarlochstiid makke hy sels wol turf en baalders. Hy skarrele dan 'baalder' of 'baggel' op, brocht dat nei hûs en die dat yn platte bakken of foarmen om it droegje te litten. Letter stuts hy dat in stikken en makke sa syn eigen baggelturven en baalders. Dy brûkten se dan yn 'e kachel. Lim stie foar eltsenien klear om te helpen. Sy wie skjin en netsjes. Sneontemiddeis wurde it hiele hiem oprêd, de túnklauwe kaam der oer en moai wyt sân wurde op it paadsje struit.

Grutte Poppe wurde sa neamd om't hy flink oan de mjitte wie en ek gâns grutter wie as syn frou Limke Dijkstra. Sy gienen nei de Herfoarme Tsjerke en Lim wie al aardich âld doe't se doopt wurde en iepenbiere belidenis die yn de Herfoarme Tsjerke fan Boelensloane.

Poppe (1891-1953) wie in soan fan Hielke Poppes Merkus (1853-1907) en Nieske Bouwes Boersma (1854-1929). Nieske wie in dochter fan Bouwe Wybrens Boersma

(1814-1892) en Antsje Elzes Postma (1818-1888). Hielke Merkus wie in soan fan Poppe Hielkes Merkus (1818-1892 en Jitske Sytzes van der Werf (1826-1863).

Poppe syn âlden wienen Hylke Jelles Merkus (1780-1859) en Aaltsje Poppes Zijlstra (1783-1853). Dizze Hylke Jelles Merkus hie in suster Frijke Jelles Merkus (1778-1813) dy't troud wie mei Pieter Gooitzens Nicolai (1775-1850).  Myn heit en mem stamme beide ôf fan dizze twa minsken.

Noch eefkes wat oer Limke Dijkstra (1895-1968). Sy wie in dochter fan Gerke Dijkstra (1861-1908) en Antsje Gjaltema (1869-1922), dochter fan Sipke Gjalts Gjaltema (1845-1925) en Froukje Alberts Mijnheer (1844-1938). Froukje har broer Japik bringt ús by Tinus Jongsma fan 't Fean. Fia in broer fan Sipke Gjaltema , nammentlik Hindrik Gjaltema, komme wy by Henk Gjaltema en Tjipkje van der Meulen. [sjoch ROOTS-167]

Gerke wie in soan fan Klaas Gerkes Zijlstra (1831-1875) en Lemke Klazes de Vries (1833-1866). Poppe Hylkes Merkus (1818-1892) wie letter troud mei Grietje Jans Hoekstra (1837-1905). Har broer Wopke Jans Hoekstra (1840-1920) wie de heit fan Jan Wopkes Hoekstra, de pake fan Lytse Boele [sjoch ROOTS-177]. En oer Wopke syn soan Roel Hoekstra ha ik wat skreaun yn ROOTS-186. Allegearre famylje fan elkoar. Dy Antsje Elzes Postma hie in broer Eerde Elzes Postma (1821-1905) en fia him  komme wy by in protte oare famyljes, û.o. by Oldenburger, Kloosterman, Nauta en noch hiel wat oare famyljes.

Jelle yn Kanada


Poppe Merkus (1891-1953) en syn frou Limke Dijkstra (1895-1968)