OP ZOEK NAAR ROOTS - 190


"Dat ferpof ik. Sjit my dan mar dea!" Sa sawat moat Hindrik Bos (1900-1984) út Boelensloane him utere ha yn de oarlochstiid doe't hy oppakt wurde troch de Dútsers dy't de gewearen klear hienen om him te sjitten. Dy kommandearren Hindrik: 'En no rinne. Looppas!"

Gelokkich ha se him doe net deasketten, mar hy kaam wol yn it konsintraasje kamp yn Vught te sitten. Dêr hat hy west oant ein fan de oarloch ta. Doe't hy yn 1945 wer thús kaam mei de trein, koe syn frou Froukje him earst net werom. Hy en Froukje Veenstra (1903-1986) wienen yn 1925 troud. Sy wie in dochter fan Auwert Freerks Veenstra (1863-) en Ymkje Pieters Bekkema (1866-).

Dit ferhaal oer Hindrik Bos lêsde ik yn in bult stambeam paperassen dy't ik tastjoerd krige fan Henk Hoeksma út Boelensloane. Hy hat al hiel wat dingen útsocht oer syn famylje, foaral oer de Hoeksma's. Hy wol hiel graach witte oft syn Hoeksma's ek besibbe binne oan de Hoeksma's fan Droegeham. Dat kin hy net rjocht klear krije. Hy is noch drok dwaande fan alderhande gegevens by elkoar te skarreljen en wol ek graach 'smoute' ferhalen ha oer syn famylje en foarâlden. It liket my sa ta dat Henk sels ek in moaie ferhaaltsjes-ferteller is.

Hy hie ek earne lêzen dat ik wol in pear boekjes hie fan Han Hietkamp, nammentlik 'De Kerfstokjes van onze Voorouders'. Ien fan dy boekjes giet oer minsken út Achtkarspelen. Guon dêrfan ha froeger ek wolris in misse set dien. Gelokkich koe ik Henk helpe mei in ferhaal wêr't ien fan syn foarfaars yn neamd wurdt, net as ien dy't ferkeard dien hat, mar mear as ien dy't der yn behelle wurde.

Henk is berne yn 'e Mûnebuert fan Surhústerfean, achter Oeds Skuonmakker. Nei de ambachtsskoalle hat hy ûnder oaren wurke by it Fytsenfabryk van der Sluis yn Boelensloane, en ek yn de houtbewurking by Riemersma. Hy is troud mei Griet Jagersma, dochter fan Sietse Jagersma en Ellie Meyer.

Henk is in soan fan Dirk Hoeksma (1931-2002) en Riemkje Veenstra (1933-), dochter fan Bauke Veenstra (1909-1977) en Aafke Bekkema (1913-2000). Dirk Hoeksma wie in soan fan Jacob Hoeksma (1902-1982) en Trijntje Andries van der Wijk (1902-1983), dochter fan Andries Johannes van der Wijk (1861-1928) en Sjoukje Jans Ploeg (1859-1946). Jacob Hoeksma wie in soan fan Johannes Jacobs Hoeksma (1874-1952) en Durkje Pool (1879-1964) dochter fan Klaas Roels Pool (1849-1919) en Tjetje Durks van der Heide (1851-1945). Johannes Hoeksma wie in soan fan Jacob Jans Hoeksma (1842-1906) en Harmke Johannes Smids (1844-1912) dochter fan Johannes Sanders Smids (1808-1857) en Johanna Petrus de Boer (1812-1870).

Jacob Hoeksma wie in soan fan Jan Jacobs Hoeksma (1811-1873) en Fetje Jans Scholte (1817-1895). Jan Hoeksma wie in soan fan Jacob Wiemers Hoeksma (1777-1831) en Jebbe Klazes de Jong (1775-1843). In broer fan Jan wie Wiemer Jacobs Hoeksma (1801-1851) dy't troud wie mei Maria Elizabeth Jans Drost (1813-1898). Dizze frou hat hiel wat neikommelingen krigen yn de omkriten fan Surhústerfean. In protte famyljes geane werom nei dizze Betsje. Sy hie in dochter Doedina Hoeksma (1840-1896) en dy wurde de frou fan Siebe Oedses Bos (1841-1919), en dizze Siebe wie de pake fan Hindrik Bos dy't oppakt wurde troch de Dútsers. Doedina har heit, Wiemer Jacobs Hoeksma wie in âldere broer fan Jan Jacob Hoeksma (1811-1873), ien fan de oerpakes fan Henk Hoeksma. Jan wie troud mei Fetje Jans Scholte (1817-1895).

Noch eefkes in ferhaaltsje oer Henk syn oer-pake Johannes Hoeksma (1874-1952)

"Jehannes Hoeksma wenne oan de Dûmny Visserwei yn Houtigehage, yn in lyts boerespultsje. Simmers holp hy boeren wol yn 'e haaiïng en moast dan meane mei de seine. Hy gie ek wol mei syn soan Japik en dy syn soan Jehannes nei Beets te turfstekken. De gewoante wie dan, as se sneons nei hûs gienen, eefkes oan te stekken om in slokje. Op in kear joech pake jonge Jehannes ek in slokje. Dy wie dat al hielendal net went en doe't dy dat spul priuwde, spuide hy it fuort wer út. "Och, jonge", sei pake Jehannes, "hoe koest dat no dwaan. Dat skoandere guod. Hie my dat no mar yn 'e mûle spuid!" Dizze pake mocht ek stommegraach rabarber mei rezinen der troch. Letter wennen hy en beppe Durkje yn 'e Kompenije. Doe't hy ris op in dei nei Houtigehage nei soan Japik stapte, krige hy ûnderweis lêst fan syn hart. Letter hat Dirk pake op 'e fyts wer nei hûs brocht. Pake siet op 'e pakjedrager!

In protte Drost en Scholte famyljes komme ek út by dizze foarâlden. Jo soene hast sizze kinne dat de hiele Feansterheide earne famylje fan elkoar is. It hâldt mar net op.

Jelle yn Kanada


Staand v.l.n.r.: Sjoukje, Dirk , Andries, Tjetsje, Johannes, Jan
Zittend v.l.n.r. : Jacob Hoeksma en Trijntje Andries van der Wijk