OP ZOEK NAAR ROOTS - 193


Yn 1956 wennen der trije jonge, bliere ferpleechsters yn in gedielte fan in suster hûs, yn ien grutte sliepkeamer, yn Drachten. Dêr sliepten se allinne mar, en se ieten yn it Protestantske sikehûs oan de Drachtster feart. Alle trije susterkes wienen yn de oplieding en wurken en studearren tagelyk. No is it al 2006 en lêstendeis krige ik in mailtsje fan in tantesizzer fan ien fan dy trije susters. Sy hie yn ien fan de ROOTS-ferhalen wat lêzen oer Houtigehage en seach ek de namme fan Dû. Hofstra. Dat wie har pake. [ROOTS-28]

Nei wat hin-en-wer e-mailjen, die blieken dat 'suster' Hillie Hofstra har tante wie. En.....no hat myn frou Ali - ek ien fan dy trije susters - Hillie in brief skreaun.....50 jier letter. Hillie wennet yn Dútslân, tichteby de grins fan Switserlân. Sy is as bern opgroeid yn Houtigehage en siet by my op de mulo yn Drachten yn de selde klasse. Hillie hat ferpleechster west yn Hollân, en ek in jier yn Switserlân. Letter is se nei Dútslân gien wêr't se troud is en dêr krige se ek har bern, in soan en in dochter. Har man wie keunstskilder en is in pear jier lyn ferstoarn. Dy oare suster, Ali van der Meulen, is yn maaie 1956 mei my nei Kanada gien en wy ha dus no al 50 jier yn dit moaie grutte lân wenne. Dat wienen dus twa fan de trije susterkes: Hillie en Ali.

No nûmer trije noch. De tredde jonge suster kaam út Grinzer Pein, flakby Kornhorn, en wennet al jierren yn Amearika, yn de staat Washington, oan de westkust fan dat grutte lân. Sy en har man Rients Dijkstra ha earst in pear jier yn Súd-Afrika wenne, mar binne yn 1958 nei Amearika gien. Alle trije susterkes binne dus de wide wrâld yn tein. Dat hienen se nea tinke kinnen doe't se mei elkoar yn de oplieding foar ferpleechster sieten yn Drachten. Sy binne alle trije troud en binne ek by de tsjerke bleaun, en ha ek probearre dat troch te jaan oan de bern dy't alle trije krigen ha.

Nûmer trije is Tietie Kielstra (1934-), eins is har namme Tietje Sijke. Tietie hat in protte famylje op it Fean en yn Surhuzum. Sy is in dochter fan Hendrik Kielstra (1900-1983) en Derkje Veenstra (1904-1996). [sjoch foto]

Tietie troude yn 1956 yn Súd-Afrika mei Rients Dijkstra út Hitzum by Frjentsjer wei en sy krigen 5 bern. Mar se moasten, krekt as wy ek, ien grutte soan fan 37 jier wer ôfstean oan de Heare. Rients wie eins masine-bankwurker mar hat ek hinneboer en letter noch feeboer west yn Amearika. Sy wenje in hiel ein by ús wei en it is te fier om der eefkes hinne om in bakje kofje. De ôfstân is om-ende-by de 4700 kilometer. Ali en Tietie ha no wer kontakt fia de tillefoan.

Tietie har heit wie in soan fan Jeen Kielstra (1872-1956) en Trijntje Weening (1875-1946) dy't oan de Achterwei wennen. Der rûn ek in paadsje by harren hûs lâns nei de Grifformearde Tsjerke. Hindrik hie ek in broer Freerk Kielstra dy't troud wie mei Martsje Storteboom, dochter fan Hendrik Storteboom en Lutske Oost. Theun van der Meer fan 't Fean is ek famylje fan dizze Kielstra's, fia syn mem. Jeen Kielstra wie in soan fan Hendrik Kielstra (1832-1893) en Aaltsje Jakobs Hoeksma (1834-1899). [ROOTS-143]

Trijntje Weening wie in dochter fan Freerk Wiebes Weening (1843-1925) en Tietje Wiebes Kootstra (1844-1929). Hjir sitte we yn de selde famylje wêr't Freerk Weening (1913-1987) ek út komt. Freerk wie troud mei Antje van der Veen (1914-1994) dy't froeger ek nei Kanada gien binne.

Tietie har mem Derkje Veenstra (1904-1996) wie in dochter fan Andries Minderts Veenstra (1862-1929) en Lutske Holtrop (1867-1929), dochter fan Derk Holtrop en Reina Renkema. Andries Veenstra wie in soan fan Minderts Andries Veenstra (1835-1927) en Grietje Sjoerds Boonstra (1822-1898).

Trije susterkes dy't in pear jier mei elkoar om gienen en studearren, gienen elts har eigen wei troch it libben, folgden jonges sels nei fiere lannen , mar ha no mekoar nei 50 jier werom fûn. De kompjûter bringt minsken wer by elkoar. Dat is ien fan plussen fan dizze moderne útfining.

Jelle yn Kanada


Staand v.l.n.r.: Klaas, Grietje, Andries, Jen, Sijke, Tietie, Reina
Zittend v.l.n.r. : Lutske, heit Hindrik Kielstra en mem Derkje Veenstra, Trientje