OP ZOEK NAAR ROOTS - 195


De jierlikse Fryske tsjerke-tsjinst yn Grand Rapids, yn Amearika, op 25 maaie, wie mear as in gewoane tsjinst. It wie ek de lêste, nei 50 jier! Der komme no gjin mear. Dizze tsjinst brocht Friezen by elkoar fan ferskate lannen, lykas Nederlân, Kanada, en Amearika. Myn frou en ik wienen dêr ek mei noch goed tweintich Friezen út Fryslân. Dy groep wie dêr mei de reis-ferieniging 'In de Voetsporen', en wy ha twa wiken mei harren op reis west. Wy ha mei elkoar 5000 km. riden yn in moaie bus troch sân Steaten. Nei dizze moaie tsjinst sieten of stienen al dy Friezen-om-utens, mear as 200, by elkoar te praten ûnder it genietsjen fan kofje en tee, mei wat lekkers derby. Al gau fregen se elkoar: 'Wêr komme jimme eins wei út Fryslân?' Der kaam in frou op my ta dy't heard hie dat der in Kooistra by de reisgroep wie. Sy fertelde mei dat har namme Joukje Kooistra wie en dat sy út Bûtenpost kaam. In skoftke letter kaam har skoansuster der ek by en dat is Jantsje Kooistra-de Vries. It duorre mar eefkes en doe kamen penne en papier op 'e lappen, en dêr gie it hinne. It iene geslacht nei it oare. Joukje fertelde my doe ek dat har heit Keimpe Kooistra (1897-1944) op 7 novimber 1944 deasketten wie troch de Dútsers. Dat barde doe't der in razzia wie tichteby Bûtenpost. Eins wie it yn de Mieden by Lytsepost. In hiele kloft mannen wie útnaaid en lei yn in fjild efter strûken en reid. Mar ien hie de Dútsers ferteld wêr't de mannen wienen en doe is Keimpe yn dat fjild deasketten wurden. Hy wie doe 47 jier âld. Syn soan Chris (1927-) wie der by en wurde ek oppakt, mar dy is letter wer los litten om't hy noch mar 16 jier âld wie. Wat sil der ek in grutte drôvenis west ha yn dat gesin. Wat sil dy frou, dy mem, ek gûld ha! Op slach har man kwyt! Sa mar. Troch wreed geweld. Sy bleau efter mei 3 jonges en ien famke, Joukje, dy't doe 8 jier âld wie. Doe't Joukje it ferhaal oer har leave heit oan my fertelde, wurde har it gemoed fol en kamen der triennen yn de eagen. Dan sjogge jo hoe djip smerte giet. Nei 62 jier docht it noch sear. Sy wie sa wiis mei har heit en hy mei syn ienichste famke!

Yn de Kollumer krante stiet in advertinsje oer Keimpe syn ferstjerren. Dêr stiet:

   "Heden nam de Heere plotseling uit ons midden weg onze innig geliefde man en vader KEIMPE KOOISTRA in den ouderdom van 47 jaar en 3 maanden, na een gelukkige echtvereeniging van ruim 21 jaar. Zijn leven was Christus, zijn sterven gewin. Uit aller naam: Wed. K.Kooistra-Wagenaar en kinderen. Lutjepost, 7 nov.1944."

Dit toant dúdlik it leauwe fan dizze frou en bern.

Yn 1948 is dizze widdo mei twa jonges en mei Joukje nei Amearika gien, nei famylje dy't dêr foar de oarloch al hinne gien wie. Har soan Hindrik hie ferkearing mei Jantsje de Vries, en dy twa kamen letter nei't se earst trouden yn Fryslân.

En dizze Joukje (1936-) en Jantsje (1926-) trof ik dus op dy snein yn Grand Rapids, Amearika. Joukje har âlden, Keimpe Kooistra (1897-1944) en Jacoba Christoffels Wagenaar (1898-1987) kamen oarspronklik út oare plakken yn Fryslân, dus net út Achtkarspelen. Keimpe wie berne yn Wirdum en hie yn't begjin fan syn trouwen in peteroalje-rit en ek wat hinnen. Letter koe hy in lyts boerespultsje keapje yn Lytsepost. Syn frou Jacoba wie berne yn Aldeboarn.

Mar Jantsje de Vries (1926-) komt wol út Achtkarspelen. Sy wie dus troud mei Hindrik Kooistra (1924-1999) út Lytsepost.

Sy is in dochter fan Pieter de Vries (1892-1960) en Johanna Veenstra (1896-1958). Johanna wie in dochter fan Frederik Veenstra (1853-1924) en Jantsje Postma (1856-1928), dochter fan Pieter Pieters Postma (1810-1875) en Baukje Hend. Pol (1829-).

Pieter de Vries wie in soan fan Pieter Pieters de Vries (1864-1929) en Imke Popkes Ytsma (1868-1943), dy't in dochter wie fan Popke Alles Ytsma ( 1828-1899) en Tjitske Romkes van der Kloet (1835-1908).

Pieter de Vries wie in soan fan Pieter Pieters de Vries (1824-1896) en Korneliske Tobias van der Velde (1834-1896), dochter fan Tobias Durks van der Velde (1789-1848) en Antsje de Vries (1796-1875).

Noch eefkes dit: Frederik Veenstra wie in soan fan Jan Melles Veenstra (1816-1898) en Riemkje Folkerts Bruining (1826-1903).

Jelle yn Kanada


Keimpe Kooistra en Jacoba Kooistra-Wagenaar mei de trije jonkjes: Hendrik, Chris, Jelle