OP ZOEK NAAR ROOTS - 199

In moanne-of-wat lyn ha wy by it grêf stien fan dû. van Raalte, yn Holland, Michigan, en ek by it grêf fan dû. Scholte, yn Pella, Iowa. Dat hie ik nea tinke kinnen dat de ferhalen fan froeger op skoalle en op de knapenferieniging op 't Fean nochris werkelikheid wurde soenen. As bern hearden wy al oer de dûmny's dy't al ridlik gau nei de ôfskieding fan 1834 nei Amearika gienen en dêr doarpen stichtsje woenen. Wat wienen der ek spannende boeken oer dy minsken! Boeken lykas 'De Huilende Wildernis' en 'Landverhuizers'. Jo seagen it al yn de gedachten hoe't dat dêr gie. Net maklik!

Doe't wy yn Iowa oankamen mei de grutte bus en in pear nachten yn it moaie plak Orange City wienen, ha ik in neisaat fan Arnoldus Ruisch opbelle. Ik hie syn namme krigen fan in dame út Denver, Colorado, dy't my in hiele bult paperassen tastjoerde oer dizze grutte famylje. Wêrom in ROOTS-stikje oer RUISCH? Dat sit sa: Tineke Ruisch út Koatstertille is troud mei Bareld Storm [sjoch ROOTS-191] En...myn frou Ali van der Meulen komt ek út it RUISCH-nêst. Sy en Tineke binne dus fiere famylje fan elkoar. En...dy man út Orange City ek! Hy fûn it prachtich om Ali te moetsjen en mei ús te praten oer syn famylje yn Fryslân. Wy ha gesellich by him en syn frou op tee-besite west. Orville Beltman en syn frou Marjorie ha ús letter wat rûnriden yn Orange City en ek yn in oar plakje, en doe ha wy nei in pear tsjerkhôven west. Wy ha stien by de grêven fan de allerearste Ruischen dy't yn de 1800's út de Dokkumer Wâlden nei Amearika gien binne. Dat bin dus de foarâlden fan dizze Orville Beltman. Syn mem wie in Ruisch-dochter. Guon fan dy âlde sarken wienen hast net mear te lêzen, mar wy koenen it dochs ûntsiferje.

De famylje RUISCH hat in stambeam dy't hiel fier werom giet. Der sit ek blau bloed yn dy famylje en as alles is sa as it beskreaun stiet, wurdt dat bloed hieltyd blauwer hoe fierder as jo werom geane! It foel my op dat de Hollânske Amerikanen in grutte ynteresse toane yn harren ôfkomst. In protte ha dan ek wurk makke fan harren stambeam. Orville wit ek in protte oer syn famylje en is dêr knap wiis op.

No wol ik hjir dizze trije loaten fan de RUISCH-beam eefkes sjen litte. Der binne folle mear fansels mar ik lit no eefkes dizze trije sjen. Ik begjin mei Tineke want dy hat de namme noch en is dus it tichtste by de stamme.

Tineke (Trijntje) Ruisch (1951-) is dus troud mei Bareld Storm, en sy is in dochter fan Arnoldus Ruisch en Sieuwke van der Zwaag. Dizze Arnoldus is in soan fan Elle Ruisch en Aafke Bosma. Elle wie in soan fan Arnoldus Ruisch en Anna Kuitert, en Arnoldus wie in soan fan ELLE Ruisch en Saakje de Jong.

Ali van der Meulen (1935-) is in dochter fan Wytze van der Meulen en Wytske Hoekstra. Wytze wie in soan fan Anne van der Meulen en Dieuwke Haalstra, dy't in dochter wie fan Wytze Haalstra en Jeltje Lammerts Ruisch, en Jeltje wie in dochter fan LAMMERT Ruisch en Ybeltje Feddema.

Tineke's ELLE Ruisch en Ali's LAMMERT Ruisch wienen broers en dêr komme dy beide dames dus by elkoar.

Orville Beltman (1929-) is in soan fan Gerrit Beltman en Mildred Ruisch, en sy wie in dochter fan Gerrit Ruisch en Marie Frederiks. Gerrit wie in soan fan Dooye Ruisch en Aaltje Dirks Reiding, dy't yn 1855 yn Metslawier trouden. Dooye wie in soan fan Willem Ruisch en Dirkje Buwalda. Willem wie in soan fan Dooye Ruisch en Yttje Popes, en hy wie in soan fan Willem Casperus Arnoldus Ruisch en Aukjen Elles.

Tineke, Ali, en Orville komme by elkoar by dat lêste spantsje: Willem en Aukjen!

Der sille wol folle mear minsken yn de Wâlden wenje dy't ôfstamme fan Willem Casperus Arnoldus Ruisch. Dy namme Arnoldus wiist dúdlik nei dizze bekende famylje yn Fryslân.

Jelle yn Kanada

 

Tineke Storm-Ruisch
Jelle en Ali Kooistra-van der Meulen

Orville en Marjorie Beltman