OP ZOEK NAAR ROOTS - 200

Foar dit twa-hûndertste ferhaaltsje foar ROOTS tocht ik wat bysûnders te nimmen, eat wêr't in protte minsken noch wol wat oer witte. It giet oer in bysûndere man!

"Toen groeven ze hem zijn ogen uit!" Dat wie it tema fan in preek dy't kandidaat Zelle brûkte op 't Fean yn de Grifformearde tsjerke, ik tink fan yn't lêst fan de oarloch of krekt dêrnei. Wy seagen it deagewoan barren! Hy stie self as in reus op de preekstoel en skildere mei in geweldige stim en grutte gebaren hoe't de fijânnen mei Simson oant folterjen wienen. As bern en as jongfolk wienen we net thús te hâlden as kand. Zelle kaam te preekjen. Hy naam ús mei fan it momint dat hy de tsjerke binnen stappen kaam oant it momint dat hy der wer út gie. Net ien koe sjonge lykas hy! Wat in machtige stim! En dan dy lange swarte golvjende manen. Wat in dûmny!

Der binne noch in protte minsken dy't harren dizze preekfeint noch dúdlik foar de geest krije kinne. Ik tink wolris: fan alle preken dy't ik as bern heard ha, kin ik my dy fan dû. Zelle allinne noch goed herinnerje. Mei oare minsken ek?

"Gij zijt het zout der aarde!" en "Laat mij slorpen van dat rode, dat rode daar!" Dy preken komme samar werom yn myn tinzen. Bylden en al! Hy kaam ek wol te sprekken foar it jongfolk en hie dan referaten mei sprekkende titels!

Oeral wienen de tsjerken stampfol as dû. Zelle kaam te preekjen of te sprekken. "It kalk fleach fan de muorren! seinen de minsken.

Hy wie ek wat oars as gewoan yn syn deistich dwaan en litten. Hy koe ite as in sleatslatter. Naam soms wol twa waarme mielen op in snein, sa tusken de beide tsjinsten. Hy kaam yn de regel op syn sportfyts. En ...yn de koarte broek!

Doe't ik ûnderwizer wie op Rozenburg yn 1955, wie hy dûmny yn Rockanje. Dêr hat hy net sa lang stien. Immen út dy buert fertelde my dat dû. Zelle in bytsje ferkearing hie mei de dochter fan in smid yn dy kontreien, mar de heit wie der net sa bot foar en de ferkearing rekke út. De sneins dêrop preke dû. Zelle oer "Alexander de kopersmid heeft mij zeer veel kwaads betoond!" Dat wie wol aardich tapaslik.

 Okkerdeis krige ik in mailtsje fan Jan Groenewoud út Brockville, yn Kanada. Hy stjoerde my in ferhaal dat hy fan syn broer Ids út Eastermar krigen hie, en dat giet ek oer dû. Zelle. Ids skriuwt yn it Eastermarder tsjerkekrantsje:

"Elke kear as ik in preek hear oer Jona, geane myn tinzen werom nei de 50-er jierren, doe't wy jongfeinten wienen. It is, tink ik, 1954, want Marten van der Veen hat as earste syn rydbewiis en in auto, in Skoda. It wie in waarme sneintemiddei en wy stienen mei in man of wat foar de tsjerke yn Eastermar te wachtsjen dat it reade ljochtsje oangiet boppe it oargel. Dan meie wy oeral sitten gean en hoege wy net by heit en mem te sitten.  

Ds. J. H. Zelle

Sa't ik al sei, dêr komt Marten oan yn syn Skoda. As jongfolk beslute we net nei eigen tsjerke te gean, mar nei Smellinger Pein want dêr preket dû. Zelle. 'Ynstappe', seit Marten. 'Nei de Pein!'

In man of sân skowe yn de Skoda. Wy binne samar yn 'e Pein. De koster stjoert ús nei de kreake om te sjen of dêr noch plak is. Mar...gjin plak mear. Doe mar op de treppen sitte, op de kokosmatten. Dan komt de tsjerkeried binnen mei dû. Zelle. Mei syn roetswart hier, de preek ûnder syn earm en mei grutte stappen nei de preekstoel. Dan wurdt der in psalm op joen, de gemeente sjongt it earste ferske, en by it twadde ferske sjongt dûmny ek mei. Wat in stim! In folle tsjerke, sa'n 500-600 minsken, tink ik. Dû. Zelle sjongt de twadde stim boppe alles út. En dat yn in tiid dat der gjin fersterkers brûkt wurden.

Dan komt de preek! Dû. Zelle preket oer Jona. Trije punten hat er: Jona deserteert, Jona saboteert, Jona protesteert. Miskien is de folchoarder net presys goed, mar de punten wol. Wat in preek! Ik wit it measte no noch wol, mear as 50 jier letter. Nei ôfrin geane de sân jongfeinten wer op hûs oan yn de Skoda. Wy komme wer thús yn Eastermar. Heit en mem hienen ús al mist yn tsjerke. Mar doe't wy fertelden dat we nei dû. Zelle west hiene, en de punten sels noch wisten fan de preek, glimke heit".

Ik ha al ris faker oer Groenewoud skreaun [ROOTS-91] en dêrom folgje ik dizze kear de side fan Ids syn frou in bytsje. Ids (1939-) is troud mei Jellie de Jong (1940-) út de Kompenije. Sy is in dochter fan Geert de Jong (1905-1984) en Romkje Bakker (1910-1986). Dat is in dochter fan Koop Oenes Bakker (1866-1951) en Jeltsje Aizes van der Heide (1876-1943), dochter fan Aize Franzes Bouius van der Heide (1833-1915) en Romkje Wybes Kootstra (1837-1916). Koop wie in soan fan Oene Hendriks Bakker (1828-1896) en Tjitske Oenes van der Velde (1828-1897).

Ús froegere buorfamke Jellie Weening (1936-1999) wie in folle nicht fan Jellie de Jong út Eastermar. De memmen, Romkje en Tjitske, wienen susters. [ROOTS-42]

Fia in broer fan dizze twa susters, Aize Koops Bakker (1904-1970) kin wy by Aize Bakker komme dy't troud is mei Foka van Dellen út Harkema.[ROOTS-135] En fia in oare broer, Hylke Koops Bakker (1906-1978) en dy syn soan Lammert, komme wy by Antsje Eerdes Kalsbeek út de Kompenije. [ROOTS-50]

Jelle yn Kanada