OP ZOEK NAAR ROOTS - 207

'Minsken, minsken, wat in minsken!' Dat tocht ik dy sneon op 't Fean, de 11de novimber. Dat wie ROOTS-Dei-2. Yn 2002 hienen we ek sa'n dei en doe kamen der ek hiel wat minsken. Mar dizze twadde ROOTS-Dei wie wol in boppeslach! Fier oer de hûndert minsken kamen delsetten. It like de hiele dei wol op in merke. By tiden wie it fierstente drok. Oan ien kant bin ik hiel bliid mei dy dei, mar oan de oare kant fyn ik it skande dat der net genôch tiid wie om wat langer mei eltsenien te praten. Mei de measten wie dat foar de earste kear fansels. It wienen allegearre lêzers fan ROOTS en ek in protte wêr't ik wolris oer skreaun ha yn myn ROOTS ferhaaltsjes. De minsken kamen fan fier en hein. Der wienen ek Kooistra's fan Grins, der kamen Oldenburgers út Delfsyl, Teikje en Hinke, dochters fan Bareld en Sytske, wienen der al hiel út Utrecht en Gelderlân. De earste dy't myn frou en ik, fier foar tsienen, dy moarns oantroffen wie Melle Holthuis út Harkema. Hy is no 86 jier âld, hy wie op 'e fyts kommen, en nei wat hin-en-wer praat sei hy: 'Ik wol hjir de hiele dei bliuwe!'. Dat hat hy ek dien. Hy fûn it prachtich. It wie fuortynienen al drok om 10 ûre en dat gie troch oant 4 ûre ta. De Feanster hie alles hiel moai regele en hie soarge foar kofje mei wat derby. Dat wie dik yn oarder!

Yn dit stikje wol ik eefkes wat neame oer trije foto's.

a.Geertsje Wedman-Steensma út Drachten wie der ek. Sy is in dochter fan Gosling Steensma en Ypkje van der Heide, en sy hat froeger yn it Avekshûs wenne oan de Warreboskleane, wêr't wy jierren lyn ek yn wenne ha. Geertsje hat ek hiel wat útpluze oer har stambeam. Sy hat dy deis ek genoaten en sy sil my in fotokopy stjoere fan dat hûs wêr't wy dus beide yn wenne ha. Ik ha al jierren socht om in ôfdruk fan dy foto en no komt it dochs noch klear.

b.De twadde foto dy't ik neam is dy fan dy 6 molkfabryks-mannen dy't yn ROOTS-203 stien hat. Ik koe mar twa fan de seis mannen en hie de lêzers frege om help. Ferskate minsken koenen wol in pear, mar net allegearre. Ik hie sels in pryske tasein oan de persoan dy't alle 6 neame koe. Der wie ien dy't se alle seis opskarrele hat. In earste klas sneuper dy't 'stad en land' ôfreizge hat, of skille of maild hat, om se te krijen. Willen Veenstra fan't Fean blykt in earste klasse fisker te wêzen. Hjir bin de seis nammen fan l.n.r.: Johannes Senneker, in sekere Van der Berg, Kees Bijma, Gosling Steensma, Bareld Bijma, en Douwe van der Veer. Dus dy puzzel is ek wer oplost.

In dei of wat nei de ROOTS-dei bin ik eefkes by Willem en Johanna west en ha him doe it pryske oerhandige: in flesse Kanadeeske Maple Syrup. Ik sei tsjin him: 'Wy brûke dat spul op pankoeken yn Kanada'. Dizze flotte prater andere:'Pankoeken! Der bin'k sljocht op. Dat tref ik.' Dus dat wie klear. Ik tink dat Johanna dy selde dei noch oant bakken west hat. Willem hie  goed sin oan pankoeken mei Kanadeeske sjerp!

c.De tredde foto is de foto dy't ik hjir by dit stikje doch. Dy sneon ha ik hiel wat paperassen sjoen en meikrigen, en ek dizze moaie foto. Annie Notebomer út Lytsegast joech him my en se sei: 'Ik wit net wa as dit binne, mar dy foto lei by ús thús. Ik tink dat it in Olderburger húshâlding is. Jo krije dizze foto en wa wit kin jo wol ris út fine wa as dizze minsken binne."

Ik tocht wat is dit in moai gesin! Der stiet in namme ûnder, mar dat it plak wêze óf de namme fan de fotograaf. Der stiet ûnder: Tutweiler-Ellensburg, WN.

Wa fan de lêzers fan ROOTS kin dizze minsken? Wa wit bin der wol neisaten dy't him graach ha wolle. Stjoer my mar in mailtsje of in brief, of belje mar eefkes. Wa wit kin Willem it wol útfine.

Ik wol by dizzen alle minsken hiel bot bedanke dat jimme dy sneon op't Fean kamen. Geweldich! Jimme ha myn frou en my in prachtige dei besoarge. It koe net better. En....ik winskje alle lêzers by dizzen Gods segen foar de Krystdagen en foar it nije jier 2007!

Jelle yn Kanada