OP ZOEK NAAR ROOTS - 208

"Hollander, Brabander, spekfretter, koekoek", al sokke skelnammen wurden froeger wol gauris brûkt op 'e Langewyk by Rottefalle, en dêr wurde op reagearre mei in wân op 'e hûd as se jo te pakken krigen."

Dat skreau Jaap van der Meer út Burgum my okkerdeis doe't hy wat fertelde oer syn foargeslacht, de Veenstra's. Hy hie wol ris heard dat guons fan de Veenstra's froeger út it Súden fan Nederlân kaam wienen, en heidefjilden en feangrûnen kocht hienen by Rottefalle en it Wytfean. Yn elts gefal namen se de namme Veenstra oan yn 1811.

Jaap hat wol mear moaie ferhaaltsjes heard fan syn âld-beppe Tryntsje Foppes Huitema en fan syn beppe Gepke Ljibbes Veenstra. Sa binne der hiel wat 'sterke' staaltsjes oer syn âld-pake Ljibbe Jacobs Veenstra bewarre bleaun. Dat moat in ûnbidich sterke keardel west ha. Op in tsjustere jûn kaam dizze man ris mei de âlde tram fan Ljouwert en stapte út by Nijtap. Dêrwei stapte hy nei hûs, nei de Fjouwer Roede. Wat hy net wist, wie dat fjouwer mannen in best stik drank yn 'e kraach hienen en ôfpraat hienen dat se de earste de beste dy't se tsjin kamen pakke soenen en fan kant meitsje soenen. Ljibbe wie al op 'e Langewyk en dêr ynienen soenen dizze mannen him pakke. Hy wie sterk mar wurde doe noch sterker troch de eangst miskien. Hy griep de earste en mitere him yn 'e wyk. Doe griep hy de twadde en soalde him mei faasje tsjin in dikke beam oan, en de tredde sloech hy om raak op syn kop. De lêste, de fjirde dus, raasde: " Ljibbe, slach my net dea, slach my net dea. Wy wisten net datsto it wiest!"

Letter gienen de fjouwer mannen nei dokter om wat oplape te wurden, en doe gienen se nei de plysje. Se fertelden de plysje dat Ljibbe Hollander harren oanfallen en mishannele hie. De oare deis kaam de plysje by Ljibbe en doe hearde hy de oare kant fan it barren dy nachts. De polysjeman leaude Ljibbe, mar net de fjouwer sûplappen. Drank wie froeger in grut probleem ûnder it earme folk. Der wienen hast gjin sinten foar iten en klean foar frou en bern, mar wol foar sokke oare fratsen. Earmoed brocht in bulte ellinde. Ik ha dêr wol Fryske boeken oer lêzen oer de omkriten fan Beets en sokke plakken. Slim, sokke tastânen! Jelle Dam, yn syn moaie boekje "Jeugd Herinneringen van Jelle Dam", ferhellet dêr ek fan. En ek Rink van der Velde yn boeken lykas 'Jan Hut' en 'Feroaring fan Lucht'.

Wa is Jaap eins, en wat en wa is syn foargeslacht. Dat wol ik no noch eefkes troch jaan.

Jacob Ljibbe van der Meer (1938-) wennet yn Burgum. Hy is troud mei Jantsje Folkerts (1937-) út Grinzer Pein, in suster fan Geert Folkerts fan't Fean, dy't troud is mei  Grietsje Wijma (1926-). Geert en Jantsje binne bern fan Harm Folkerts (1902-1969) en Martsje Huitema (1900-1991).

Jacob is in soan fan Tjemme van der Meer (1906-1981) en Folkje Klompstra (1906-1953). Tjemme is in soan fan Lieuwe van der Meer (1875-1930) en Gepke Veenstra (1883-1956), dochter fan Ljibbe Jacobs Veenstra (1857-1929) en Trijntje Foppes Huitema (1857-1949), dochter fan Foppe Halbes Huitema (1832-1915) en Gepke Sanders van der Meulen (1832-1921).

Ljibbe wie in soan fan Jacob Wytzes Veenstra (1819-1886) en Aatje Wytzes Wijma (1818-1892) dochter fan Wytze Gerrits Wijma (1784-) en Minke Jans de Boer (1784-1863).

Jacob Veenstra wie in soan fan Wietze Jarigs Veenstra en Trijntje Jacobs Veenstra.

Jierren lyn trof ik yn Kanada Albertje Heinzes Claus (1920-) en sy wie troud west mei Hendrikus Veenstra (1915-1993). Dizze man wie in soan fan Jan Veenstra (1887-1974) en Gepke van der Bij (1889-1960). Jan wie in soan fan Hendrikus Jacobs Veenstra (1845-1915) en Dirkje Rienks van Warner (1846-1924). Hendrikus wie in broer fan boppe neamde Ljibbe Jacobs Veenstra. Wat libje wy eins yn in lytse wrâld!

Jelle yn Kanada