OP ZOEK NAAR ROOTS - 213

"Wat muoike doe sei, is my letter faak yn't sin kaam!" Dat fertelde Jan Nicolai my yn novimber 2006 doe't wy yn Fryslân wienen. Ik ha it no oer Jan Nicolai, in soan fan Leffert en Gjertsje Nicolai dy't froeger yn Harkema wennen. Jan wie de twadde fan de 12 bern fan dizze minsken. Jan is berne yn augustus yn 1923. It wie doe smoarend-hjit dy simmers. Dat wie yn deselde tiid doe't Wiebe van der Heide ferstoar nei in sinnestek yn't haailân fan Jan Buma. [sjoch ROOTS-179 & 180]

De tiden yn 1923 wienen net sa geweldich. Der wie in protte earmoed, foaral yn grutte húshâldings. Gjertsje wie al knap swier fan har twadde. Sy hie it poppespul al klear lizzen. It wie net noflik mei sa'n waarmte en soms gie se in skoftke nei de kelder om wat ôf te kuoljen.

In suster fan har skoanmem Johanna Rinzema, nammentlik Duifke Rinzema (1854-1944), soe bakerje by har. Duifke bleau dan 9 dagen yn 'e regel en dan krige sy f. 2,50 foar al dat wurk! Der wie noch ien dy't elk momint in poppe krije koe en dat wie Jitske Schievink, de frou fan Anne Nicolai, in broer fan Leffert. En...Jitske wie earst! Doe't de poppe kaam, bliek dat der net ien, mar dat der twa kamen. Mar der wie mar op ien rekkene en der wie gjin útset foar twa. Doe is Gjetsje har spul dêr earst hinne rekke, mar in pear wiken letter krige se it werom want doe moast se it sels brûke doe't Jan op de tolfde augustus yn Harkema it libbensljocht seach. Jan wie in sûne, dikke jonge fan 12 pûn. Dat hat net maklik west foar syn mem, foaral yn dat hite waar.

Jan fertelde my ek in moai ferhaal oer syn âlde Duifke-muoi (1854-1944) dy't troud west wie mei Sytze Roels van der Meer (1846-1908). Sy wie al hiel âld en wenne allinne yn de Smoarhoeke yn Harkema. Der stie in grutte linebeam flak foar har doar en it wie oarlochstiid. It wie 1944. Muoike moast nedich wat brânhout ha en doe frege se oan Sjoerd fan Roel en Tet, en oan Jan Nicolai, oft dy twa dy beam foar har hûs besnoeie koenen. De beide mannen ha dat doe dien en se ha al dat snoeihout moai stikken makke foar muoike en it talhout moai opsteapele foar har. Wylst se dat karwei dienen, kamen der hiel wat minsken by te sjen. Dat wie wol wat gefaarlik foaral om't Jan ûnderdûker wie en it mocht eins ek net fansels. Mar der is neat fan kommen. Muoike wie hiel blied en tankber foar it hout want doe koe se wer in skoft foarút. Jan en Sjoerd ha doe noch eefkes by muoike yn 'e hûs sitten en krigen tee fan toarne bledden en in stikje bôle fan muoike. Doe sei muoike, hiel earbiedich: " Wat bin ik bliid dat jim my holpen ha en dat dat hout no moai stikken is. De Heare sil jimme segenje jim hiele libben lang!"

Dat is Jan faak yn 't sin kaam letter. "En.....wat muoike doe sei, is ek sa út kaam, al gie it libben wolris troch leechten", sei Jan. Jan hat no de âldens fan 83 jier ek al, dus fan de 'tige sterken'.

Jan en syn frou Renske Helmus wenje al jierren yn Drachten en geane dêr nei de Kristlik Grifformearde Tsjerke. Ik ha se dêr wol gauris troffen as wy ris yn Drachten wienen by myn âlden.

Jan Nicolai (1923-) is dus in soan fan Leffert Nicolai (1900-1948) en Geertsje Tabak (1900-1982). Sy wie in dochter fan Jan Sieds Tabak (1865-1930) en Hiltsje Wopkes Oldenburger (1867-1959). Hiltsje wie in dochter dan Wopke Barelds Oldenburger (1839-1930) en Antje Haayes Postma (1835-1926). Wopke syn broer Halbe Oldenburger en dy syn frou Jeltsje Postma ha ik oer skreaun yn ROOTS-97.

Leffert wie in soan fan Andries Mekkes Nicolai (1851-1916) en Johanna Theunis Rinzema (1857-1922), dochter fan Theunis Lefferts Rinzema (1819-1860) en Hindrikje Luitzens Brouwer (1819-1908). Andries Nicolai wie in soan fan Mekke Roels Nicolai (1817-1881) en Trientje Harmens Sytsema Hoogsteen (1815-1903) in dochter fan Maaike Jans Hoogsteen.

Jelle yn Kanada

[OP ZOEK NAAR ROOTS sil fan no-ôf-oan om de 4 wiken ferskine.]


Hjir is in moaie foto fan Leffert Nicolai en Geertsje Alma mei harren 11 bern.
Letter kaam Roel der noch by yn 1942.
Hjir binne se dan fan de âldste nei de jongste: Andries, Jan, Johanna,
Sieds, Mekke, Wopke, Hiltje, Theunis, Anna, Trijntje, Froukje.